De gemeenten Molenlanden en Gorinchem werken als regio samen aan een regionale energiestrategie voor de Alblasserwaard. De gemeente Vijfheerenlanden werkt hierin samen met de U16 gemeenten in Utrecht. Beide trajecten worden nauw met elkaar afgestemd. In de regionale energiestrategie worden keuzes gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de zogenaamde warmtetransitie in de gebouwde omgeving (“stoppen met aardgas”) en de infrastructuur die daarvoor nodig is.

Wat is energietransitie

Eind 2018 zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord tot stand gekomen. Hoewel deze nog niet formeel in de wet geregeld zijn, worden er al stappen gezet in de omschakeling van fossiele energiebronnen naar duurzame energie. In de klimaatwet is opgenomen dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. In het klimaatakkoord zijn voorstellen opgenomen om tot die vermindering te komen. De Regionale Energiestrategie is een belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord. Voor de RES is Nederland onderverdeeld in 30 regio’s, waarbij iedere regio een bijdrage moet leveren om de doelstelling te halen. 

Lees het artikel verder bij bron