In een raadsinformatiebrief van het college aan de raad lezen we enkele plannen in verband met vuurwerk tijdens Nieuwjaarsnacht. Ze wil aan de hand van een discussienota snel met de raad in gesprek, zodat alle maatregelen tijdig kunnen worden ingevoerd. Beknopt geven we hieronder een paar punten aan.

Handhaven vuurwerkvrije zone

In aanloop naar de jaarwisseling 2019/’20 zijn 5 potentiële vuurwerkvrije zones (Dierenasiel, Hospice, Ziekenhuis, Verpleeg- en verzorgingshuizen, kinderboerderij/Natuurcentrum, Gijsbert van Andelpark) nader onderzocht. Op grond van het onderzoek is naar voren gekomen dat drie kwetsbare objecten t.w. het Beatrixziekenhuis, het Gasthuis alsmede de Kinderboerderij/Natuurcentrum de meest noodzakelijke plekken in Gorinchem zijn om te worden aangemerkt als vuurwerkvrije zone. Dit is een aaneengesloten gebied met kwetsbare ouderen, zieken en dieren.

Het college is voornemens om voor de jaarwisseling 2020/’21 en volgende jaren het gebied rondom het Beatrixziekenhuis, het Gasthuis, alsmede de Kinderboerderij /Natuurcentrum opnieuw aan te merken als vuurwerkvrije zone.

Geen vervolg inzet vuurwerkdetectiesysteem

Het kabinet treft verdergaande maatregelen door het instellen van een verbod op het afsteken van o.a. groot vuurwerk, knalvuurwerken en vuurpijlen. We gaan ervan uit dat de landelijke maatregelen een positief effect hebben op het terugdringen van vuurwerkoverlast. Gelet op de hoge kosten van het inzetten van het systeem voor een beperkt aantal weken en bovenstaande conclusies, overwegingen en ontwikkelingen wordt door het college is tijdens de evaluatie voorgesteld voor de komende jaarwisseling 2020/’21 geen gebruik te maken van het vuurwerkdetectiesysteem.
Samengevat is door het college voorgesteld bij de evaluatie op 5 maart 2020:
• Handhaven van de aangewezen vuurwerkvrije zone;
• Geen vervolg op inzet vuurwerkdetectiesysteem.

Maatwerkhandhaving gemeente

Samengevat:
• Toezicht en handhaving vuurwerkoverlast vanaf begin december in aanloop naar de
jaarwisseling van boa’s tijdens reguliere werkzaamheden;
• Inzet 2 boa’s op oudjaarsdag 18.00 uur t/m nieuwjaarsdag 02.00 uur voor continue toezicht en handhaving aangewezen vuurwerkvrije zone;
• Max. 4 boa’s specifiek toezicht en handhaving vuurwerkoverlast tijdens verkoopdagen, in bijzonder tijdens piekuren 12.00 uur t/m 16.00 uur en van 19.00 uur t/m 23.00 en op oudjaardag van 12.00 uur t/m 18.00 uur;
• Extra aandacht voor de hotspots.

Wat gaat het kosten?

Het opschalen van extra toezichtscapaciteit in de vorm van inhuur van een surveillanceteam brengt extra kosten met zich mee. Het inzetten van één surveillanceteam (twee personen) op 29 en 30 december op de piektijden 12.00 uur t/m 16.00 uur en van 19.00 uur t/m 23.00 uur en op oudjaarsdag van 12.00 uur t/m 18.00 uur worden geraamd op € 2.250.

Pilot vrijwillige vuurwerkvrije zones

Een ‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zone is een kleinschalig gebied waar bewoners om persoonlijke redenen last hebben van het afsteken van vuurwerk. Deze zones worden op grond van de APV via een aanwijzingsbesluit aangemerkt als vuurwerkvrije zone en komen naast de door het college aangewezen vuurwerkvrije zone.

De ‘vrijwillige’ zones worden middels een aanwijzingsbesluit ingesteld waardoor er ook actief gehandhaafd kan worden door politie of gemeente. In de ‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zones mag dus geen vuurwerk afgestoken worden. Bewoners die met elkaar hebben afgesproken dat hun straat, pleintje, speeltuin of stukje groen in de buurt vuurwerkvrij wordt, moeten er ook zelf op letten dat deze afspraak nageleefd wordt en dus zelf actief willen bijdragen aan het “handhaven” hiervan. De gedachten hierachter is dat inwoners rekening met elkaar houden bij het afsteken van vuurwerk en elkaar daarop kunnen aanspreken.

Er bestaat een risico m.b.t. onenigheid over het instellen van een ‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zone. Inwoners dienen onderling zelf te beslissen over het al dan niet instellen van een ‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zone in hun straat of buurt. Er zal daarom alvorens een aanvraag gedaan wordt een onderlinge discussie hebben plaatsgevonden. Waarschijnlijk zullen er altijd bewoners vóór of tegen zijn. Dat kan tot onenigheid, teleurstelling of verkeerde verwachtingen leiden. Wat gaat het kosten? Aan het laten uitvoeren van de pilot zijn kosten verbonden. De kosten voor borden, posters/flyers en bewonersbrieven worden geraamd op circa € 2.500.

Vuurwerkdetectiesysteem

Op 5 maart 2020 is door het college aangegeven geen gebruik meer te maken van het vuurwerkdetectiesysteem gelet op de verdergaande maatregelen vanuit de landelijke overheid en de hoge kosten van het inzetten van het systeem voor een beperkt aantal weken.

De kosten voor het opnieuw inzetten van het vuurwerkdetectiesysteem incl. de handhavingsmodule, zouden op basis van ontvangen offerte in april 2020, bedragen voor een inzetperiode van 1 december 2020 t/m 15 januari 2021 circa € 17.000.