De jaarrekening van de gemeente Gorinchem over het jaar 2019 laat een licht positief resultaat zien van € 191.000. Dit resultaat is te danken aan een strakke regie op een scherpe begroting.  

Het positieve resultaat zorgt voor tevredenheid bij wethouder Dick van Zanten (financiën): “We zijn trots op de organisatie die in een tijd van veel veranderingen de nodige veerkracht heeft getoond en veel werk heeft verzet. Het jaar 2019 was vooral een beleidsjaar, waarbij de inbreng van inwoners en ondernemers van groot belang was. Dit heeft geleid tot vaststelling van onder andere de cultuurvisie, het evenementenbeleid, de woon- en transformatievisie en de mobiliteitsvisie. Maar ook op het gebied van samenwerking in de regio, sport en bereikbaarheid zijn resultaten bereikt. Mooie voorbeelden hiervan zijn de regiodeal samen met Drechtsteden en de provincie, de prijs voor ‘Sportgemeente van het jaar’ en de aangepaste aansluiting op de A15 in Gorinchem-Oost. Het scherp begroten werpt zijn vruchten af. Hierdoor kunnen we meer ambities realiseren en blijven we financieel op orde. We zien wel dat de druk toeneemt op de budgetten voor het sociaal domein. We monitoren daarom nauwgezet de ontwikkeling van de budgetten en de uitwerking hierop van Rijksbeleid”.  

Financieel op orde 

“We hebben een duurzame solide meerjarenbegroting en dat willen we zo houden. Ons weerstandsvermogen is op orde. We zijn ondertussen in gesprek met de gemeenteraad over de financiële positie van de gemeente op langere termijn. Dat betekent dat we strak blijven begroten en keuzes moeten maken om onze ambities in Gorinchem waar te kunnen maken”, zegt wethouder Van Zanten. Eind 2019 heeft de gemeente via het gemeentefonds gelden ontvangen voor de regionale energietransitie. De uitvoering en de bijbehorende uitgaven zullen vanaf 2020 plaatsvinden. Omdat de invoering van de omgevingswet wederom is uitgesteld, stelt het college voor de daarvoor gereserveerde middelen door te schuiven naar 2020. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2019 tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 18 juni.