De gemeente Gorinchem wil een Nadere regel Beheersverordening Lingehaven vaststellen. Men gaat dit doen om te voorkomen dat een recreatievaartuig langer een ligplaats inneemt dan de toegestane 2 weken in de periode van mei tot en met september.

Dit is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 30 juni 2020. De Nadere regel Beheersverordening Lingehaven gemeente Gorinchem treedt in werking na bekendmaking in het digitale gemeenteblad.

foto: GP-buro

Maximale verblijfsduur

De maximale verblijfsduur voor een openbare ligplaats bedraagt maximaal een aaneengesloten periode van 14 x 24 uur;

Het is verboden om met een vaartuig, nadat het is verplaatst, binnen 14 dagen wederom ligplaats in te nemen op de in lid 1 bedoelde plaats;

Wanneer een vaartuig wordt verplaatst naar een plaats liggende binnen het gebied zoals aangegeven op de kaart behorende bij de Beheersverordening Lingehaven Gemeente Gorinchem 2011, wordt het geacht op dezelfde plaats te zijn blijven liggen;

Een vaartuig wordt geacht voor maximaal een aanééngesloten periode van 14x 24 uur eenzelfde ligplaats te hebben ingenomen, indien dat vaartuig op enig tijdstip van deze periode op dezelfde ligplaats wordt aangetroffen.