Bron: Informatiebrief van college gemeente Gorinchem

Stand van zaken Bibliotheek AanZet

De afgelopen periode heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden met Bibliotheek AanZet. In deze gesprekken is geïnventariseerd welke informatie nodig is om tot een voorstel voor toekomstige huisvesting te kunnen komen.

Er is geconcludeerd dat er meer duidelijkheid nodig is over de samenhang tussen de dienstverlening van Bibliotheek AanZet en de bekostiging daarvan. Ook de vraag op welke doelgroep(en) Bibliotheek AanZet zich in de toekomst richt speelt mee in het kunnen benoemen van de benodigde huisvesting. Bibliotheek AanZet heeft aangegeven dit inzichtelijk te willen maken en mee te willen denken, maar door de Corona-crisis is dit vertraagd.

Stand van zaken Botersteeg

Het vastgoed in de Botersteeg is momenteel in eigendom van Handelsonderneming Mens Vastgoed BV. Deze vastgoedeigenaar staat positief tegenover de gedachte dat de Botersteeg in de toekomst zou transformeren naar een Cultuurstraat, en wil graag meedenken over manieren om dit mogelijk te maken. In afwachting van de plannen voor de lange termijn, hebben twee tijdelijke (culturele) initiatieven voor jongeren onderdak gevonden in de Botersteeg: de talentontwikkelplaats ‘In de Ruimte’ en een dans-/ontmoetingsruimte geïnitieerd door Breaksquad (Redouan Ait Chitt). Hoewel beide initiatieven lange termijn plannen niet in de weg hoeven te staan, roept hun aanwezigheid wel de vraag op welke behoefte aan een Cultuurstraat ten grondslag ligt. Er is daarom vastgesteld dat men een Cultuurstraat in de Botersteeg nog steeds als een kansrijk concept zien, en men de komende periode graag wilt benutten om dit concept vanuit de behoefte van de stad verder te verkennen.

Aanscherping van de vertrekpunten

Met het college hebben wij op 23 juni 2020 de voorgenoemde stand van zaken besproken. Wij hebben daarbij met elkaar de volgende vertrekpunten benoemd om zowel de toekomstige huisvesting van Bibliotheek AanZet als het concept van een Cultuurstraat verder te brengen.

 • De dienstverlening van Bibliotheek AanZet wordt aangeboden vanuit een centrale organisatie;
 • Het zoeken van nieuwe huisvesting voor Bibliotheek AanZet biedt kansen voor de verkoop van de huidige locatie Groenmarkt;
 • Het zoeken naar nieuwe huisvesting voor Bibliotheek AanZet gaat in beginsel niet gepaard met het aantrekken van nieuw vastgoed en/of toename van de huisvestingslasten en/of een beroep op structureel extra subsidie. Dit resulteert in de volgende gedachtevorming.
  • De Botersteeg vormt niet het uitgangspunt voor een nieuwe locatie voor Bibliotheek AanZet, maar mogelijk kan hier wel een deel van de programmering plaatsvinden;  Gezien de mogetijke impact van covid-19 op de begroting is het niet opportuun om voor een eventuele transitie of verhuiskosten van Bibliotheek AanZet te putten uit de onderhoudsvoorziening van De Nieuwe Doelen (zoals bij het vaststellen van de cultuurvisie was beoogd);
 • De ambitie om in de Botersteeg een Cultuurstraat te realiseren blijft, waarbij de voorkeur uitgaat naar een variant waarin:
  •  De invulling op beperkte schaal start, mogelijk met een focus op één zijde van de passage; o De doorgang open blijft;
  • Het concept uitgaat van creativiteit, vernieuwing en inspiratie,

Contouren voor een verdere uitwerking langs drie sporen

Uit de stand van zaken leiden wij af dat er drie onderwerpen opspelen die verder geconcretiseerd moeten worden. Allereerst betreft dit de toekomstige huisvesting van Bibliotheek AanZet. In het verlengde daarvan spelen vragen op over het pand aan de Groenmarkt waarin Bibliotheek AanZet momenteel is gehuisvest. Tot slot behoeft het concept van een Cultuurstraat een verdere uitwerking.

 1. Toekomstige huisvesting van Bibliotheek AanZet
 2. Omgang met het vastgoed aan de Groenmarkt 1
 3. Conceptontwikkeling voor een Cultuurstraat

Voorgenoemde drie onderwerpen zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt. Later meer over dit onderwerp.

Delen